Tüzüğümüz

KAMU-DER TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin adı; ”kamu görevlileri ve çalışanları derneği” dir.

Derneğin merkezi  ANKARA ‘dır.

Dernek, yurtiçinde ve yurt dışında şube açabilir.

 

Kısa adı: Kamu-Der’ dir.

Dernek adresi: Toros sokak no:11/15 Sıhhiye-Ankara cep:05334262215

 

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek

Çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı

Madde 2- Dernek kamu görevlileri ve çalışanları ve emeklilerin özlük haklarının geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapmak, üyelerinin sosyal,kültürel faaliyetlerine destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri

1- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve gelişmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs,seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmaları duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6- Tüzük araçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari  ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için lokal  açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8- Üyeleri arasında beşeri muhabbetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin  bu Türk etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek,

10- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülen durumunda vakıf kurmak federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği dernekler kurmak,

11-  Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarda proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı kuruluşlara maddi yardımda bulunmak,

13- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun,

hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları  ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15- Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

16- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek,  sosyal kültürel  ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığı ilkesinde her alanda faaliyet gösterir,

Üye olma hakkı ve üyelik işlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve  derneğin amaç  ve İlkelerini  benimseyerek bu doğrultuda  çalışmayı kabul eden her kamu çalışanı, emekliler ve kamu görevlileri  mevzuatın öngördüğü  koşullarını  taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu,  dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde  üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır  ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvuru kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri,  derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine  yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla genel merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten çıkarılma

Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-    Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-    Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-    Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-    Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5-    Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-genel kurul,

2-yönetim kurulu,

3-denetim kurulu,

Dernek genel kurulunun kuruluş şekli, toplanma zamanı  ve çağrı ve toplantı usulü

Madde 7- Genel kurul, derneğinin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden;  şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

 Genel kurul;

1-    Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-    Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır

 

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içerisinde, kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır,

 

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır,

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi 3 üyeyi toplantıya çağırmakla görevlendirir,

 

Çağrı usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır.

Bu toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, atmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin  dışında  başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle,  ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır;

Çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan  üyelerin  listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri,  yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenecek listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 

Açılıştan sonra , toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalaması zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür.

Ancak  toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar . Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ve diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusularının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra  açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Toplantıya veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Genel  Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6-Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması ,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve yetkileri

Madde 10- Yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kuruca seçilir. Genel Başkan tek dereceli seçimle seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak genel başkan, genel başkan yardımcısı, genel sekreter, genel mali sekreter, genel teşkilatlanma sekreteri, basın yayın sekreteri, genel eğitim sekreteri’ni belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazı bulunması ile toplanır.Kararkar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurula aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

 

A)DERNEK GENEL BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

 • Dernek tüzel kişiliğini her yerde temsil eder. Yönetim kuruluna başkanlık eder. Dernek bünyesinde genel hükümler dahilinde kurulacak (genel kurul hariç bütün komisyonlara başkanlık eder. Lüzumlu halinde ve komisyonun başkanlığını yardımcısına veya genel sekreterine devredebilir.)
 • Başkan dernekteki tüm büroların amiri olup dernek bünyesindeki her türlü çalışmaları denetim ve tetkikte yetkilidir.
 • Dernek adına basın toplantısı yapmak ve beyanda bulunmak yetkisi genel başkana aittir. Yönetim Kurulu kararına dayanmaksızın yaptığı basın toplantısı ve verdiği beyanattan bizzat sorumludur.
 • Genel başkan yardımcısı veya genel sekreterden birisiyle birlikte tüm yazışmaları, genel mali sekreter ile birlikte bütün muhasebe ve muamelat evrakını imza eder.
 • Denetleme Kurulu raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına getirmekle görevlidir.
 • Genel başkan lüzumlu halinde ve dernek amaçlarına uygun olmak kaydı ile herhangi bir karar almadan belgeye dayalı olarak her seferinde 500 YTL’ye kadar bütçe gereği harcamalarda bulunabilir ve ilk toplantıda bu durumu yönetim kuruluna bildirir.
 • Dernek yayın organı sahibidir.

B)DERNEK GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

 • Genel başkanın yokluğunda dernek tüzel kişiliğini temsil eder.
 • Dernek işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak için dernek görevlileri ilgilenir yol gösterir.
 • Genel başkan veya genel sekreter ile tüm yazışmaları, genel ile birlikte bütün muhasebe ve muamelat evrakını temsil eder.

C)DERNEK GENEL SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

 • Her türlü yazışmaları yapar. Derneğin gayeleri ile ilgili yayın ve istatistikleri toplar.
 • Yazışmaları genel başkan ve genel başkan yardımcısının biriyle imza eder.
 • Muamelat ve muhaberatın düzgün işlenmesinden sorumludur.
 • Dernek bünyesi içinde istihdam edilen personelin yönetmeliği genel sekreter tarafından hazırlanır. Yönetmelik yönetim kurulunun tasdikinden geçtikten sonra tatbikattan genel sekreter birinci derecede sorumludur.
 • Müzakeresi gereken konuları, en az haftada bir hazırladığı gündemle yönetim kurul toplantısına getirir.
 • Genel sekreter dernek içinde kademelerin almış olduğu kararların yürütülmesi ile görevlidir.
 • Dernek demirbaşlarının iyi kullanılmasından ve muhafazasından genel sekreter sorumludur.
 • Verilecek diğer görevleri yapar.

D)DERNEK GENEL MALİ SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

 • Dernek muhasebe işleri ile ilgili yasa tüzük yönetmelik hükümleri gereğince yürütmek, devre bütçelerin uygulanmasını sağlamaktır.
 • Mali muvazeneyi, tanzim edeceği gelir gider tablosu ve mizanlarla her ayın sonunda yönetim kuruluna sunmak.
 • Dernek gelirlerinin toplanması sarflarının esaslarına göre yapılmasına muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini sağlamak.
 • Derneğin üye kayıt defterindeki üye sayısına göre aidatların derneğe gelip, gelmediğini kontrol etmekle mümtaz an gelmesini sağlamak.
 • Vergi vs. ödemelerin zamanında ödenmesini sağlamak.
 • Sarf avanslarının şubelerce zamanında ödenmesini sağlamak ve kontrol etmek
 • Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaşların kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak.
 • Dernek hesaplarının her an, iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlamak.
 • Dernek yönetim kurulunun kararı doğrultusunda dernek taşınmaz mal ve araçlarının sigorta ettirilmesi ve sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlamak.
 • Şartlar ve bütçeler fasılalar arası aktarmalar konusunda yönetim kuruluna teklifte bulunmak.
 • Tahsil, tediye, mahsup vs. muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları başkanla birlikte imza etmek başkanın yokluğunda tüzük hükümlerine göre başkan yardımcısı ile imza etmek ve işleri yürütmek.
 • Genel kurula sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.
 • Dernek gelirlerini elde edildikleri tarihten itibaren 30 gün içinde yönetim kurulunca belirlenecek bankalara yatırmak.
 • Yönetim kurulunun bilgisi dışında derneğin kasasından 20 YTL’den fazla para bulundurmamak.
 • Dernek giderlerine alınabilecek tasarruf önlemleri için yönetim kuruluna tekliflerde bulunmak.
 • Yönetim kurulunca verilecek sair görevleri yerine getirmek.

E)DERNEK GENEL TEŞKİLATLANDIRMA SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

 • Derneğin üye kayıt defterini tutmak, yeni üye olan veya üyelikten ayrılan muntazam deftere işleyerek her an şubelerin delege sayısına esas olacak üye adedini hazır bulundurmak. Derneğin üyelik arşivini tutmak.
 • Şubelerle yakın ilişki içerisinde bulunarak üye sayısını artırıcı çalışmalara yardımcı olmak.
 • Şubelerin derneksel faaliyetlerini izlemek ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olmak.
 • Şubelerin delege seçimleri ve şube kongrelerinin zamanında ve gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olmak.
 • Derneğin faaliyet sahası dışında kalmış iş yerlerinin dernek bünyesinde teşkilatlanmasına yardımcı olmak.
 • Teşkilatlanmanın gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konması için yönetim kuruluna teklifte bulunur.
 • Yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri yapar.

F)DERNEK GENEL BASIN YAYIN SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

 • Derneğin tüzüğü ve kanun esaslarına göre yapılacak sosyal faaliyetler konusunda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak kara ve tutanakları önerileri planlamak ve uygulanmasını sağlamak.
 • Eğitim ve sosyal faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması yönetim kuruluna teklif etmek
 • Yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak.

G)DERNEK DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 • Denetleme kurulu genel kurulca üyeler arasında gizli oyla seçilen 3 asil üyeden teşekkül eder. Asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Denetleme kurulu asil üyelerin yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan seçer ve toplantılarını denetleme kurulunun başkanlığından yaparlar.
 • Denetlemenin kurula asil üyelerden en az iki denetçinin bir araya gelmesi şarttır. Denetleme kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır.
 • Denetlemenin kurula asil üyelerinden bir veya bir kaçının kurul üyeliğinden ayrılması halinde; denetim kurulu yedek üyelerinden en çok oy alanlardan başlamak üzere sıra ile yedekleri göreve çağırır.
 • Denetleme kurulu, dernek tüzüğüne uygun olarak idari ve mali denetimini yapar ara raporunu dernek başkanına verir. Devre sonu raporunda genel kurula sunar.
 • Yönetim kurulunun faaliyetlerinin genel kuru kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.
 • Yönetim kurulunun çağrısı üzerine gerekli denetimleri yapar.
 • Yönetim kurulundan genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyebilir.
 • Dernek tüzüğünde gösterilen diğer denetleme görevlerini yapar.
 • Denetleme kurulu yaptığı denetleme ve incelemeler sırasında derneğin mali işlerinde usulsüzlük veya yolsuzluk gördüğü takdirde durumu yönetim kurulu başkanlığına bir raporla bildirir.

H)BAŞKANLAR KURULU

Başkanlar Kurulu, şube başkanları veya başkanın bulunmadığı hallerde şube yönetim kurulunun yetkili kıldığı şube yönetim kurulu üyesi ile şube denetim kurulu üyesinden oluşur.

Başkanlar kuruluna dernek başkanı, bulunmadığı hallerde dernek başkan yardımcısı başkanlık eder.

Kurul dernek yönetimi kurulunun çağrısı üzerine 3 ayda bir olağan lüzumlu halinde olağanüstü olarak aşağıdaki hususları görüşmek üzere istişare mahiyette toplanır.

Başkanlar Kurulu:

 • Şubelerin mahalli meselelerini dile getirir ve bu konuya yerkili kurula tavsiyelerde bulunur.
 • İlgili makamlara veya yetkili mercilere iletilecek konularda görüşlerini bildirir.
 • Kurulların çalışmaları hakkında bilgi alarak, çalışmaları daha rasyonel hale getirmek için tavsiyelerde bulunur.
 • Derneğin genel politikası hakkında istişarede bulunur ve görüşlerini açıklar.
 • Şube ilişkileri ve ortak konuları hakkında şubeler arası dengeyi sağlayıcı tekliflerde bulunur.

Başkanlar kurulunca ortaya konulan görüşler dernek yönetim kurulunca değerlendirilir.

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde11- Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurul aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sıralanmıştır.

1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 YTL, aylık olarak ta 1 YTL aidat alınır. Bu miktarları arttırmaya veya eksilmeye genel kurul yetkilidir,

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin P’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerinden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlıklarından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7-Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler*

Madde 13- Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter  ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

            Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi  Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

A

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılamaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlemesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonunda (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*

            Madde 14- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) ”Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerinde göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği Ek-13’te örneği bulunan) “Gelir Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği Ek-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği Ek-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgesi

            Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği Ek-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

            Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi*

Madde 15- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği Ek-21’de sunulan) ”Dernek Beyannamesi”  dernek yönetim kurulu tarafındanonaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü*

Madde16- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği Ek-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi” ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği,  varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi” ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği Ek-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler  değişiklik (Dernekler Yönetmeliği Ek-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 17- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu ve bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri

            Madde 18- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

            Madde 19- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurudular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri , şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

Şubelerin Görev ve Yetkileri

            Madde 20- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda  özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

            Madde 21- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’ dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’ de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 22- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneği toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege  olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevlerinden ayrılırlar.

 

            Temsilcilik Açma

Madde 23- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilemez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 24- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.

Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 25- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim  ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.

Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.

Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına “Tasfiye Halinde Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.

Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer

belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklarına çağrıda bulunur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların Tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden  sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına  en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 26- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde1-*  İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Geçici  Yönetim  Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı          :        Görev  Unvanı

Cevdet Baştuğ         :        Genel Başkan

 1. Genel Bşk. Yrd.

Orhan Özbek                       Genel Sekreter

Murat Baştuğ                      Genel Teşkilatlandırma Sekreteri

Eyüp Erikel                         Genel Basın Yayın Sekreteri

Reşit Doğan                        Genel Eğitim Sekreteri

Hamdi Berber                    Genel Mali Sekreter

Asım Güven                        Denetim Kurulu Başkanı

Yılmaz Karadağ                 Denetim Kurulu Bşk. Yrd.

Özden Acar                         Denetim Kurulu Üyesi